ทําเว็บไซต์มีส่วนประกอบ และขั้นตอนที่ควรรู้

รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang
ทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang

ส่วนประกอบที่จำเป็นในการทำเว็บไซต์ ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ ควรมีส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้

  1. ส่วนหัวของหน้า เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์ และเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหน้าเว็บไซต์ เพราะเป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ และภาพกราฟฟิกสร้างความประทับใจส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยโลโก้ เป็นสิ่งที่บริษัททําเว็บไซต์ควรมี ออกแบบให้สวยงามได้เป็นอย่างดี และจะทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ถัดมาจะเป็นชื่อเว็บไซต์ ที่บอกผู้ใช้งานว่ากำลังอยู่ในเว็บไซต์อะไร และจุดเชื่อมโยงหรือ Navigation Bar เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาหน้าเว็บไซต์เสมอระบบนําทางการใช้งานระหว่างผู้ใช้อยู่ภายในเว็บไซต์นั้นเอง
รับทําเว็บไซต์
รับทําเว็บไซต์
รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang

การทําเว็บให้ประสบผลสำเร็จ กว่าจะทําเว็บไซต์ขึ้นมาซัก 1 เว็บไซต์ต้องสร้างให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้ชัดเจน
ทําเว็บ by WebsiteBigbang

สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวข้องกับการทําเว็บ

  1. Internet เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกันระบบอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้สนใจเข้าไปค้นคว้าที่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

อ้างอิง
หนังสือ: การสร้างเว็บไซต์ (ด้วยภาษา HTML5)
ภาพประกอบ: WebsiteBigbang

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store